Statutul

STATUTUL ORGANIZATIEI PATRONALE "AGORA" A SOCIETATILOR PENTRU DIFUZAREA TIPARITURILOR SI A ALTOR BUNURI CULTURALE DIN ROMANIA

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Organizatia va functiona sub denumirea de Organizatia Patronala "AGORA" a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor si a altor Bunuri Culturale din Romania, denumita in continuare "Organizatia Patronala".

Art. 2. Forma juridica
1) Organizaţia Patronală "AGORA" a Societaţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor si a altor Bunuri Culturale din România este persoana juridica nonprofit, nonguvernamentala si se constituie din initiativa membrilor fondatori.
2) Calitatea de a reprezenta agenti economici din ramura profesionala "difuzarea tipăriturilor si a altor bunuri culturale" la constituirea Organizatiei Patronale si la desfasurarea activitatii acesteia o au presedintii consiliilor de administraţie ai societatilor comerciale.
3) Primirea de noi membri în Organizatia Patronala se face prin acceptarea in scris a statutului de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau Consiliile de Administratie, dupa caz.
4) Pot fi membri ai Organizatiei Patronale societatile comerciale cu capital integral sau parţial privat care au calitatea de comercianti în domeniu.
5) Constituirea Organizatiei Patronale se publica in Monitorul Oficial, în termen de 10 zile, de la semnarea statutului de catre membrii fondatori.

Art. 3. Sediul Organizaţiei Patronale
1) Sediul Organizatiei Patronale, este în Romania, localitatea Iasi, sos. Moara de foc, nr. 4.
2) In baza hotararii membrilor Organizaţiei Patronale, sediul acesteia va fi schimbat in localitatea în care are sediul presedintele nou ales, in imobile detinute de agentii economici care o compun ori in alte spatii disponibile tnchiriate sau construite tn timp prin contributia comuna a membrilor.

Art. 4. Durata Organizaţiei Patronale
Durata Organizatiei Patronale este nelimitata cu incepere de la dobandirea personalitatii juridice in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE, SCOPUL ORGANIZAŢIEI PATRONALE ŞI CONTRIBUŢIA MEMBRILOR LA CHELTUIELILE COMUNE

Art. 5. Obiectul de activitate si scopul Organizatiei Patronale
1) Organizaţia Patronală funcţionează în scopul realizării următoarelor obiective principale:
a) - desfasurarea, cu continuitate, a unui larg schimb de informatii vizand dezvoltarea relatiilor de colaborare si conlucrare intre membri, adoptarea unor noi metodologii de reproiectare a sistemului de management al agentilor economici din ramura "difuzare tiparituri si alte bunuri culturale" (structura organizatorica, sistemul informational, procesele decizionale, metodele si tehnicile de management si marketing cultural), cunoasterea principalelor tendinte in managementul mondial de profil etc.;
b) - relevarea modalitatilor de baza prin care poate fi evaluata eficienta sistemului de management si marketing cultural a societatii comerciale si regiei autonome, atat cuantificabilă cat si necuantificabila, in conditiile economiei de piata;
c) - efectuarea, prin efort financiar comun a unor studii de marketing pe piaţa internă si externă a tipăriturilor si a altor bunuri culturale;
d) - dezvoltarea unor politici comerciale specifice pe terte piete;
e) - diversificarea si optimizarea reclamei comerciale, combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si a tendintelor de monopol;
f) - organizarea periodica a unor activitati comune, destinate, pe de o parte, sporirii eficientei economice a membrilor Organizatiei Patronale, pe de alta parte, cresterii contributiei unitatilor de difuzare a tipariturilor si altor bunuri culturale la imbunatatirea climatului spiritual al ţării (saloane de carte si alte bunuri culturale cu vânzare, târguri de carte, simpozioane de profil cu participare internationala, intalniri de lucru cu agenti economici, creatori si alti factori, implicati in procesul realizarii tipariturilor si celorlalte bunuri culturale;
g) - realizarea, prin contributie financiara comuna, a unor videoclipuri si a altor materiale publicitare destinate informarii cumparatorilor, cultivarii interesului acestora pentru produsele culturale oferite de membrii Organizaţiei;
h) - asigurarea unei prezente active in presa si în celelalte mijloace de informare in masa;
i) - dezvoltarea dialogului cu sindicatele, constituirea in acest scop a unei comisii mixte patronat-sindicate, precum si sprijinirea sau, dupa caz, reprezentarea membrilor in cadrul unor eventuale negocieri cu sindicatele la nivel de ramura sau in plan teritorial;
j) - apararea intereselor cu caracter comun ale membrilor in fata organelor de stat, inclusiv a Guvernului;
k) - colaborarea cu alte organizaţii similare din tara sau strainatate.
2) Obiectivele din cuprinsul art.5 se vor realiza numai cu conditia sa nu aduca atingere libertatii comertului, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale in vigoare.
3) Contributia membrilor la cheltuielile comune pentru realizarea scopului Organizaţiei Patronale se stabileste anual de catre Adunarea Generala, in functie de cifra de afaceri a fiecarui membru.

Art. 6 Contributia membrilor la cheltuielile comune
1) In desfasurarea activitatii curente si de perspectiva, membrii Organizaţiei Patronale vor efectua o seama de cheltuieli aferente realizarii obiectivelor enuntate la art. 5:
a) - pentru plata chiriei sediului Organizaţiei Patronale;
b) - pentru plata reclamei de interes comun (in principal a videoclip-urilor si anunturilor complexe cu difuzare radiofonica, televizata sau in presa);
c) - pentru organizarea acţiunilor comune manageriale, de marketing, in scopul perfectionarii personalului din sfera concreta a procesului comercial (inclusiv prin suportarea contravalorii unor deplasări de interes patronal în strainătate) etc.; d) - pentru acoperirea salariilor colaboratorilor sau ale personalului strict necesar angajat la nivelul conducerii operative a Organizatiei etc.
e) - pentru intalniri periodice la nivelul Organizaţiei Patronale pentru documentare si informare, după un program al Consiliului de Conducere, cu aprobarea Adunarii Generale.
2) In acest sens, dupa constituire, Organizatia Patronala va deschide, corespunzator procedurilor legale, un cont propriu in care membrii vor vira, cu acordul consiliilor imputerniciţilor statului sau consiliilor de administratie, dupa caz, sume rezultate din bugetele intocmite pentru organizarea actiunilor din programele anuale de activitati comune, stabilite de comun acord.
3) Contributia membrilor la cheltuielile comune pentru realizarea scopului Organizatiei Patronale se stabileste anual de catre Adunarea Generala a tuturor membrilor, in procente, la cifra de afaceri a fiecarui membru.

CAPITOLUL III - FORME DE COOPERARE A MEMBRILOR ÎN REALIZAREA SCOPULUI ORGANIZAŢIEI PATRONALE

Art. 7. 1) Pentru realizarea scopului prezentat în cuprinsul art. 6., membrii Organizaţiei Patronale vor practica, prin înţelegere bilaterală, prin înţelegere limitată la un număr restrâns de membri, sau prin înţelegere unanimă forme de conlucrare specifice:
a) - procurarea, prin contribuţie financiară a partenerilor, a unor mijloace tehnice si electronice necesare modernizării, dinamizării şi, implicit, creşterii eficienţei economice a membrilor Organizaţiei Patronale sub toate aspectele (calculatoare electronice cu conectare în sisteme informaţionale judeţene, interjudeţene, naţional, mijloace de transport de mare capacitate dotate cu mecanisme automate de încărcare - descărcare, care să aprovizioneze ritmic cu marfă linii judeţene stabilite după criterii manageriale de maximă rentabilitate etc.);
b) - perfecţionarea pregătirii unor categorii de personal prin cursuri în unităţi comerciale etalon, amenajate în acest scop de membrii Organizaţiei Patronale sau în colaborare cu Centrul pentru Perfecţionarea Personalului din Cultură si Artă, cu alte instituţii specializate;
c) - efectuarea de deplasări vizând cunoaşterea experienţei unor firme sau organizaţii similare de tradiţie si mare prestigiu din alte ţări;
d) - experimentarea, la scară macrosocială, a unor noi modalităţi de anchetare comercială rapidă si eficientă pentru aflarea opţiunilor cumpărătorilor, legate de anumite categorii de bunuri culturale;
e) - iniţierea, în colaborare cu Centrul pentru Perfecţionarea Personalului din Cultură si Artă, sub genericul “Laboratorul managerial”, cu o periodicitate trimestrială, a unor întâlniri tematice deschise specialiştilor, care să aibă ca scop declarat optimizarea tuturor verigilor procesului comercial specific prin lansarea, aprecierea si materializarea unor noi idei sau adoptarea unor procedee din practica firmelor similare externe, în măsură să conducă la derularea unui comportament managerial corespunzător economiei de piaţă;
f) - asocierea membrilor Organizaţiei Patronale în vederea formulării si realizării unor strategii culturale si comerciale de interes comun pe piaţa proprie sau pe o piaţă externă etc.

CAPITOLUL IV - ORGANELE DE CONDUCERE ALE ORGANIZAŢIEI PATRONALE

Art. 8. Coordonarea activităţii Organizaţiei Patronale "AGORA" a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor si a altor Bunuri Culturale din România se exercită de către Adunarea Generală a membrilor, Consiliul de Conducere si preşedintele ales al acestuia.

Art. 9. Adunarea generală a membrilor Organizaţiei Patronale
1) Adunarea Generală a membrilor Organizaţiei Patronale este organul de conducere care decide asupra activităţii acesteia, stabilindu-i coordonatele tactice si strategice.
2) Adunările Generale ale membrilor Organizaţiei Patronale sunt ordinare si extraordinare.

Art. 10. Atribuţiile adunării generale a Organizaţiei Patronale:
1) - alege membrii Consiliului de Conducere si preşedintele acestuia;
2) - stabileşte competenţele Consiliului de Conducere si ale preşedintelui acestuia;
3) - aprobă si modifică programul anual de activitate a Organizaţiei Patronale şi, în corelare directă cu conţinutul acestuia, stabileşte contribuţiile financiare ale membrilor la constituirea bugetului, care devin operabile numai cu acordul consiliilor de administraţie, ale membrilor;
4) - aprobă numărul de posturi strict necesare bunei funcţionări;
5) - hotărăşte cu privire la contractele de împrumuturi bancare comune si la acordarea de garanţii în cazul efectuării unor cheltuieli pentru procurarea de mijloace utile unui număr restrâns sau tuturor membrilor Organizaţiei Patronale;
6) - hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului Organizaţiei Patronale;
7) - hotărăşte afilierea Organizaţiei Patronale la alte organizaţii patronale din ţară sau străinătate;
8) - hotărăşte în orice alte probleme privind Organizaţia Patronală;
9) - în toate cazurile hotărârile sunt valabile dacă adunarea generală care le-a adoptat a fost constituită din 2 / 3 din numărul de membri.

Art. 11. Conducerea adunării generale a Organizaţiei Patronale
1) Adunarea Generală a Organizaţiei Patronale se convoacă de preşedintele Consiliului de Conducere sau de 2 / 3 din numărul membrilor Consiliului de Conducere, sau de 1 / 3 din numărul membrilor Organizaţiei Patronale.
2) Adunările Generale ordinare au loc trimestrial.
3) Adunările Generale extraordinare se convoacă atunci când evenimente importante care au loc în desfăşurarea activităţii o impun. 4) Convocarea Adunărilor Generale ordinare se face telefonic sau scris, cu 15 zile înainte de a avea loc, precizându-se locul si data desfăşurării, precum si ordinea de zi.
5) Convocarea adunărilor generale extraordinare se face prin aceeaşi procedură si sub termenul de 15 zile.
6) Adunarea generală se întruneşte la sediul Organizaţiei Patronale sau în alt loc care oferă condiţii optime desfăşurării.

Art.12. Organizarea adunării generale
1) Adunarea generală a Organizaţiei Patronale este prezidată de preşedintele Consiliului de Conducere, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreşedinţi.
2) Secretariatul adunării este asigurat, prin alegere, la propunerea preşedintelui, de către unul din membrii organizaţiei.
3) Procesul - verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat si parafat, si va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa si de secretarul care l-a întocmit.

Art. 13. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală
1) Adunarea Generală este statutar constituită si poate lua hotărâri dacă numărul membrilor prezenţi reprezintă jumătate plus unu din numărul total al membrilor Organizaţiei.
2) Adunarea Generală ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul celor prezenţi acestea fiind valabile pentru toţi membrii.
3) Membrii Organizaţiei Patronale, votează de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea preşedintelui Consiliului de Conducere sau a altei persoane care prezidează, ori a unui grup de membri se va putea decide ca votul să fie secret.
4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Conducere si a preşedintelui acestuia ori pentru revocarea acestora în cazul când majoritatea minimă a membrilor Organizaţiei Patronale consideră nemulţumitoare sau dăunătoare activitatea pe care o desfăşoară.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE CONDUCERE ŞI PREŞEDINTELE ORGANIZAŢIEI PATRONALE

Art. 14. 1) Organizaţia Patronală este condusă între adunările generale de un Consiliu de Conducere având în componenţă 5 membri aleşi prin vot secret de cel puţin 2 / 3 din numărul membrilor prezenţi.
2) Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Conducere, la proxima adunare generală se alege un nou membru pentru completarea locului vacant.
3) Dintre persoanele care au obţinut voturile necesare pentru a putea face parte din Consiliul de Conducere, membrii Organizaţiei Patronale aleg, tot prin vot secret, un preşedinte si doi vicepreşedinţi, care trebuie să fie acceptaţi de jumătate plus unul din participanţii la votare.
4) Membrii Consiliului de Conducere, preşedintele si vicepreşedinţii acestuia sunt reeligibili, iar durata unui mandat este de 4 ani.
5) La expirarea mandatului, adunarea generală alege un nou Consiliu de Conducere.
6) Consiliul de Conducere se întruneşte la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedinţilor, la sediul Organizaţiei Patronale, ori de câte ori este nevoie si ia decizii cu majoritatea simplă de voturi în limitele competenţelor care i-au fost conferite de adunarea generală a Organizaţiei Patronale.
7) Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii Consiliului de Conducere.
8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 2 / 3 din numărul total al membrilor Consiliului de Conducere.
9) Dezbaterile Consiliului de Conducere au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul - verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat si parafat de preşedintele Consiliului de Conducere. Procesul - verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa si de secretar.
10) Consiliul de Conducere poate delega, unuia sau mai multor membri ai săi, unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme care privesc interesele Organizaţiei Patronale.
11) În relaţiile cu terţi, Organizaţia Patronală este reprezentată de către preşedintele Consiliului de Conducere pe baza si în limitele împuternicirilor primite de la adunarea generală a Organizaţiei Patronale, în lipsa acestuia, prerogativele îi sunt preluate de către unul dintre vicepreşedinţi sau un alt membru al Consiliului de Conducere numit de preşedinte.
12) Cel care reprezintă Organizaţia Patronală semnează actele care o angajează faţă de terţi si foloseşte ştampila acesteia.
13) Preşedintele, vicepreşedinţii si membrii Consiliului de Conducere răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Organizaţia Patronală pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în conducerea Organizaţiei Patronale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a membrilor Organizaţiei Patronale.

Art. 15. Atribuţiile consiliului de conducere si ale preşedintelui acestuia
1) consiliul de conducere
a) - urmăreşte îndeplinirea operativă a hotărârilor adunării generale a Organizaţiei Patronale;
b) - propune adunării generale a membrilor Organizaţiei Patronale modul de folosire a mijloacelor procurate din contribuţie comună;
c) - prezintă adunării generale rezultatele acţiunilor întreprinse precum si tot ansamblul deliberărilor la care s-a ajuns si care sunt menţionate în registrul de procese - verbale;
d) - reprezintă Organizaţia Patronală pe durata unor eventuale dialoguri cu conducerea sindicatelor din ramura de activitate “difuzarea tipăriturilor si a altor bunuri culturale” si apără interesele membrilor în faţa organelor de stat în cazul în care acestea au un caracter comun;
e) - numeşte reprezentanţii Organizaţiei Patronale în comisia mixtă patronat - sindicate.

2) Preşedintele consiliului de conducere
a) - conduce în mod operativ Organizaţia Patronală executând întocmai hotărârile adunărilor generale ale membrilor;
b) - se ocupă de pregătirea acţiunilor care fac obiectul programelor de activităţi anuale;
c) - angajează si concediază personalul de strictă necesitate folosit la sediul Organizaţiei Patronale (manager expert, contabil, funcţionar etc.) în limita posturilor aprobate de adunarea generală a membrilor;
d)- propune adunării generale nivelul salariilor personalului propriu, precum si sumele care urmează a fi plătite colaboratorilor care concură la realizarea acţiunilor;
e) - prezintă adunării generale, în termen de 30 zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Organizaţiei Patronale.

CAPITOULUI VI - GESTIUNEA ORGANIZAŢIEI PATROMALE

Art. 16. Comisia de cenzori
1) Gestiunea Organizaţiei Patronale este controlată de către componenţii acesteia prin intermediul comisiei de cenzori compusă din trei membri, specialişti în domeniul economic, de la trei agenţi economici membri ai Organizaţiei Patronale. În comisia de cenzori nu pot fi aleşi doi membri din cadrul aceleiaşi societăţi.
2) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor pune la dispoziţie toate evidenţele si datele solicitate.
3) La finalul controlului, comisia de cenzori prezintă concluziile adunării generale a membrilor Organizaţiei Patronale.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA STATUTULUI, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 17. Modificarea statului
1) Modificarea prevederilor statutului se poate efectua numai prin hotărârea adunării generale a membrilor Organizaţiei Patronale, exprimată prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 18 Dizolvarea Organizaţiei Patronale
1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Organizaţiei Patronale:
a) - imposibilitatea realizării obiectivelor stabilite prin statut;
b) – scăderea numărului membrilor sub cel prevăzut de legislaţia în vigoare;
c) - în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a membrilor Organizaţiei Patronale, luată cu majoritatea de 2/3 din numărul membrilor prezenţi;
d) - dizolvarea Organizaţiei Patronale se publică în Monitorul Oficial în termen de 7 zile de la votarea ei.

Art. 19 Lichidarea Organizaţiei Patronale
1) În caz de dizolvare, Organizaţia Patronală va fi lichidată.
2) Lichidarea Organizaţiei patronale si repartiţia patrimoniului acumulat de la constituire prin contribuţii financiare sau de altă natură, comune, ale membrilor, se face în condiţiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 20 Litigii
1) Litigiile Organizaţiei Patronale cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Organizaţia Patronală si persoane juridice române pot fi soluţionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 21 Dispoziţii finale
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la organizaţiile patronale.

Adoptat în Adunarea Generală din data de 17 aprilie 2005